Regulamin Serwisu „FOTO FLIRT” na nr 80889

Serwis FOTO FLIRT na nr 80889

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1.    Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) stanowią podstawę do prowadzenia przez Organizatora Serwisu będącego dodatkowym świadczeniem do usługi telekomunikacyjnej stanowiącej usługę o podwyższonej opłacie, realizowanej przez operatorów telefonii komórkowej, polegającej na prowadzeniu rozmowy o tematyce towarzyskiej za pomocą wiadomości SMS Premium Rate wysyłanych za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowych, w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, (zwanego dalej „Serwisem”).

2.    Serwis obsługiwany jest przez Organizatora tj. Com Mobile Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000718138 (zwana dalej „Organizatorem”), strona internetowa: www.commobile.pl. Serwis prowadzony przez Organizatora stanowi dodatkowe świadczenie do usługi telekomunikacyjnej o podwyższonej opłacie realizowanej przez operatorów telefonii komórkowych na rzecz osób korzystających z Serwisu („Użytkownik”). Organizator nie świadczy na rzecz Użytkowników żadnych usług i nie pobiera z tego tytułu od Użytkowników żadnych opłat. Opłaty za korzystanie z Serwisu za pomocą wiadomości SMS Premium Rate jako dodatkowego świadczenia do usługi telekomunikacyjnej o podwyższonej opłacie realizowanej przez operatorów telefonii komórkowej pobierane są wyłącznie przez operatorów telefonii komórkowych, jako dostawców usługi telekomunikacyjnej o podwyższonej opłacie.

3.    Serwis prowadzony jest na terenie Polski.

4.    Użytkownik zobowiązany jest przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Użytkownik korzystający z Serwisu wyraża zgodę na zastosowanie postanowień Regulaminu. Użytkownik zobowiązany jest przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu do zapoznania się z Polityką Prywatności Organizatora.

5.    Użytkownik, który przystępuje do korzystania z Serwisu i wysyła wiadomość SMS/MMS Premium Rate przyjmuje do wiadomości,  akceptuje i zatwierdza warunki niniejszego Regulaminu, w ramach czego Użytkownik wyraża w szczególności zgodę na dostarczanie przez Organizatora treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy z tej przyczyny, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczyna się za wyraźną zgodą konsumenta przed  upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6.    Organizator informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta termin odstąpienia od umowy przy umowach zawieranych na odległość wynosi 14 dni, poza ustawowymi wyjątkami jak ma to miejsce w przypadku niniejszego Serwisu.

a)    W ramach zatwierdzenia niniejszego Regulaminu, co następuje w sposób opisany w § 1 ust. 5, Użytkownik oświadcza, iż:

b)    Zdaje sobie sprawę, że rozpoczęcie korzystania z Serwisu pociąga za sobą obowiązek zapłaty,

c)    Wyraża zgodę na rozpoczęcie korzystania z Serwisu przed upływem terminu na odstąpienie od umowy,

d)    Jest świadomy utraty prawa do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia korzystania z serwisu,

e)    Potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu.

7.    Serwis przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Użytkownikiem Serwisu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.

8.    Osobom niepełnoletnim, poniżej 18 roku życia zabrania się korzystania z Serwisu. Przystąpienie do korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest dobrowolne.

9.    W celu ochrony osób niepełnoletnich przed treściami dla osób dorosłych Organizator informuje o konieczności zablokowania numeru będącego w posiadaniu osoby niepełnoletniej na numery Premium Rate.

10.  Użytkownik ma prawo bez żadnych dodatkowych opłat i wymogów, w każdym czasie przerwać korzystanie z Serwisu, w tym zrezygnować z prenumeraty, lub rozpocząć korzystanie z niego na nowo. Aby wycofać się z korzystania z Serwisu, w tym z prenumeraty należy wysłać bezpłatną wiadomość SMS o treści „KONIEC” na bezpłatny numer 80889. Możliwość korzystania z Serwisu zostanie wyłączona w przeciągu 48 godzin (w weekendy, święta i dni wolne od pracy zostanie wyłączona pierwszego dnia roboczego). Wysłanie wiadomości spowoduje zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu do momentu ponownego przystąpienia przez Użytkownika do korzystania z Serwisu.

11.  Użytkownik zobowiązany jest nie wysyłać wiadomości SMS, z telefonu komórkowego bez wiedzy i zgody właściciela numeru telefonu.

12.  Numer telefonu Użytkownika zostaje zamieszczony przez Organizatora w jego systemie komputerowym, na co Użytkownik wyraża przy niniejszym zgodę na potrzeby korzystania z Serwisu. Użytkownik pozostaje dla Organizatora anonimowy, identyfikowany jest wyłącznie poprzez numer telefonu.

§ 2

Przetwarzanie danych

1.    Administratorem danych osobowych uczestników serwisu jest Organizator: Com Mobile Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000718138, NIP: 5252739084.

2.    Dane osobowe, będące przedmiotem przetwarzania obejmują: a) numer telefonu b) dane osobowe podane przez osobę, której dane dotyczą w trakcie lub związku z realizacją serwisu przez Administratora (o ile wynika to ze specyfiki serwisu), w tym: imię, nazwisko, pseudonim, miejscowość zamieszkania, wiek, płeć, c) dane osobowe wskazane w treści reklamacji: imię i nazwisko, adres zamieszkania / adres korespondencyjny, adres email, inne, wskazane przez nadawcę reklamacji.

3.    Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie:

a)    § 6 ust. 1 pkt b) RODO – w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy, przy czym pod pojęciem umowy winien być rozumiany regulamin serwisu,

b)    § 6 ust. 1 pkt f) RODO – w zakresie w jakim dotyczy to uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, przy czym za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie należy uznać przetwarzanie danych osobowych do celów: marketingu bezpośredniego (promocji) usług Administratora, po wykonaniu umowy (zrealizowaniu treści serwisu) archiwizowanie dla celów dowodowych (w tym rozliczeniowych) danych przetwarzanych uprzednio na podstawie pkt a) powyżej.

c)    Pod pojęciem „RODO” należy rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO).

4.    Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a)    przyjęcia zgłoszenia do udziału w serwisie, aktywacji i świadczenia tego serwisu oraz przekazywania informacji o usługach telekomunikacyjnych / o dodatkowych świadczeniach do usługi telekomunikacyjnej / o usługach świadczonych drogą elektroniczną – będących przedmiotem serwisu (umowy),

b)    wyjaśnienia / rozpoznania ewentualnej reklamacji lub skargi,

c)    dokonywania lub weryfikacji prawidłowości rozliczeń z tytułu skorzystania z serwisu,

d)    udzielania wyjaśnień uprawnionym organom, w szczególności Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Dane osobowe przetwarzane będą także w celu:

a)    marketingu własnych usług Administratora, tj. informowania uczestników serwisu o nowych serwisach, których organizatorem jest / będzie Administrator,

b)    archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych, w tym rozliczeniowych.

 

5.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6.    Odbiorcami Pani/Pana danych, udostępnianych w trybie powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w RODO, mogą być agregatorzy usług telekomunikacyjnych (podmioty biorące udział w obsłudze technicznej świadczenia usługi) jak również operatorzy telekomunikacyjni – odnośnie obsługi technicznej procesu aktywacji i świadczenia usług, dokonywania lub weryfikacji prawidłowości rozliczeń z użytkownikami serwisu oraz celu wsparcia Administratora przy wyjaśnianiu reklamacji i skarg składanych przez osoby korzystające z serwisu.

7.    Dane osobowe – w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt a) – przetwarzane będą przez okres uczestniczenia Pani/Pana w serwisie oraz rozpoznania ewentualnych reklamacji.

8.    Dane osobowe – w zakresie dotyczącym marketingu bezpośredniego (promocji) usług Administratora, o którym mowa w ust. 3 lit. b) podpunkt pierwszy  – przetwarzane będą przez okres pięciu (5) lat od daty ich pozyskania przez Administratora lub od daty, w której nastąpił ostatni kontakt z Administratorem ze strony osoby, której dane osobowe dotyczą.

9.    Dane osobowe – w zakresie dotyczącym archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych, w tym weryfikacji poprawności rozliczeń, o którym mowa w ust. 3 lit. b) podpunkt drugi – przetwarzane będą do czasu upływu okresu ustawowego przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji serwisu.

10.  Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do jej własnych danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do przeniesienia danych.

11.  W przypadku uznania przez uprawnionego, iż przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

12.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych uniemożliwi – w zależności od okoliczności – przyjęcie zgłoszenia do serwisu, realizację (dostarczenie) treści serwisu lub rozpoznanie / wyjaśnienie reklamacji lub skargi.

13.  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem: rodo@commobile.pl.

§ 3

Korzystanie z Serwisu

1.    Celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom wzięcia udziału w rozmowie o tematyce towarzyskiej poprzez komunikację za pomocą wiadomości SMS/MMS – Premium Rate wysyłanych za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowych stanowiących dodatkowe świadczenie do usługi telekomunikacyjnej o podwyższonej opłacie realizowanej przez operatorów telekomunikacyjnych.

2.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator to posiadanie aktywnej karty sim w sieci operatora telefonii komórkowej działającego na terytorium Polski. W przypadku komunikacji z Serwisem za pomocą wysyłanych za pomocą Serwisu wiadomości SMS zawierających link do internetowej strony mobilnej, za pomocą której Użytkownik może odtworzyć lub pobrać filmu, Użytkownik powinien posiadać aparat telefoniczny z dostępem do Internetu.

3.    Serwis dostępny jest dla Użytkowników u operatorów telefonii komórkowej (T-Mobile, Plus GSM, Orange i Play), zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym).

4.    Użytkownik, który chce rozpocząć pogawędkę w ramach Serwisu musi przesłać bezpłatną wiadomości SMS na bezpłatny numer 80889 o treści wskazanej każdorazowo w materiałach reklamowych dotyczących Serwisu, za pośrednictwem operatora telefonii komórkowej, tym samym zarejestrować się w Serwisie. Materiały reklamowe dotyczące Serwisu każdorazowo zawierają informację, że komunikacja z Serwisem w przypadku pierwszej wiadomości odsyłanej do Użytkownika, odbywać się będzie za pomocą wysłanej za pomocą Serwisu wiadomości SMS albo MMS albo SMS zawierającego link do internetowej strony mobilnej za pośrednictwem której Użytkownik, może za pomocą telefonu komórkowego pobrać lub odtworzyć filmu (w zależności od posiadanego modelu aparatu telefonicznego).

5.    Po rozpoczęciu korzystania z Serwisu przez Użytkownika Organizator odsyła nieodpłatną wiadomość zwrotną zawierającą potwierdzenie rozpoczęcia korzystania z Serwisu, na co Użytkownik wyraża zgodę. W ten sam sposób Organizator potwierdza otrzymanie zgody Użytkownika na dostarczanie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

6.    Opłata za wysłanie jednej (pierwszej) wiadomości SMS na bezpłatny numer 80889 przeznaczony do korzystania z Serwisu jest bezpłatna (wynosi 0 zł).

7.    W odpowiedzi na pierwszą wiadomość od Użytkownika Serwisu Organizator odsyła jedną wiadomość SMS albo MMS albo SMS z linkiem do internetowej strony mobilnej (zgodnie z informacją zawartą w materiałach reklamowych Serwisu) z numeru Premium Rate 72816, 73886, 74816, 79886. Kontynuacja rozmowy poprzez wiadomości SMS przez Użytkownika w ramach Serwisu odbywa się za pośrednictwem numeru Premium Rate, z którego Użytkownik otrzymał od Organizatora pierwszą wiadomość zwrotną tj. za pośrednictwem numeru Premium Rate 72816, 73886, 74816, 79886, , zgodnie z cennikiem wskazanym w § 2 ust. 8.

8.    Opłata za każdy wysłany przez Użytkownika wiadomości SMS na numer Premium Rate wynosi:

a)    72816 – 2,00 zł netto / 2,46 zł brutto z VAT.

b)    73886 -  3,00 zł netto / 3,69 zł brutto z VAT.

c)    74816 -  4,00 zł netto / 4,92 zł brutto z VAT.

d)    79886 -  9,00 zł netto / 11,07 zł brutto z VAT

i pobierana jest przez operatora telefonii komórkowej jako dostawców usługi telekomunikacyjnej o podwyższonej opłacie i uiszczana jest w drodze obciążenia rachunku telefonicznego Użytkownika albo w drodze potrącenia z konta Użytkownika (w przypadku telefonu na karcie prepaid).

9.    Każdorazowe, kolejne przesłanie przez Użytkownika wiadomości SMS na numer Premium Rate wskazany w § 2 ust. 7, powoduje kolejne pobranie takiej samej opłaty z tytułu wysłania wiadomości SMS przez operatora telefonii komórkowej. Wiadomości SMS zwrotne wysyłane przez Organizatora za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej do Użytkowników są bezpłatne.

10.  Maksymalna długość pojedynczej wiadomości (określanej skrótem SMS) wynosi 160 znaków. Wielkość liter w SMS-ie wysłanym przez Użytkownika nie ma znaczenia. W SMS-ie nie należy używać polskich znaków.

11.  W odpowiedzi na drugą i każdą kolejną wiadomość SMS od Użytkownika wysłaną na bezpłatny numer 80889 zawierającą wysłany już wcześniej przez Użytkownika Prefiks Organizator odsyła jedną bezpłatną wiadomość SMS do Użytkownika, z informacją, że jedna  bezpłatna wiadomość wysłana na ten numer została już wykorzystana przez Użytkownika, zgodnie z § 2 ust. 5. Ponadto Użytkownik otrzymuje informację od Organizatora, że możliwe jest kontynuowanie rozmowy w Serwisie za pośrednictwem odpłatnych wiadomości SMS, zgodnie z cennikiem wskazanym w § 2 ust. 8, wysyłanych za pośrednictwem numerów  Premium Rate 72816, 73886, 74816, 79886.

12.  Przesłanie przez Użytkownika pierwszej wiadomości SMS z Prefiksem na numer Premium Rate 72816, 73886, 74816, 79886,  umożliwia przesyłanie dalszych wiadomości SMS za pośrednictwem Serwisu, bez konieczności rozpoczynania przez Użytkownika wiadomości SMS od Prefiksu. Po upływie 1,5 godziny od przesłania przez Użytkownika ostatniej wiadomości SMS do Serwisu, zostaje on wylogowany z Serwisu. Aby jego wiadomość SMS mogła być rozpoznana w Serwisie przez kolejne 1,5 godziny, konieczne jest przesłanie przez Użytkownika wiadomości SMS rozpoczynającej się od Prefiksu właściwego dla Serwisu.

13.  Jeśli w trakcie przesyłania wiadomości SMS za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik prześle wiadomość na ten sam numer Serwisu, ale z innym Prefiksem wówczas oznacza to, iż jego komunikat będzie rozpoznawany nadal w Serwisie, z którego korzystał w przeciągu ostatniej 1,5 godziny i zostanie z niego wylogowany po upływie kolejnej 1,5 godziny od tego ostatniego nadesłanej wiadomości SMS.

14.  Do korzystania z Serwisu  nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe pobierane przez operatorów telefonii komórkowej.

15.  Wszelkie komunikaty (informacje) otrzymywane przez Użytkownika w ramach Serwisu mają formę niezobowiązujących rozmów na tematy towarzyskie, mogą być całkowicie fikcyjne i nie mają charakteru specjalistycznych porad. Nie stanowią też  żadnych deklaracji ani wiążących oświadczeń woli.

16.  Organizator podkreśla, że zarówno zdjęcia, nagrania video jak i opisy osób obsługujących Serwis podawane w reklamach, informacjach o  serwisach lub w trakcie prowadzonej rozmowy mogą być fikcyjne i mogą nie mieć odzwierciedlenia w rzeczywistości. Wszelkie publikowane lub rozpowszechniane w inny sposób w ramach Serwisu materiały reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu polskiego kodeksu prawa cywilnego.

17.  Serwis jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

18.  Użytkownik zobowiązuje się nie wysyłać wiadomości SMS, które obrażałyby uczucia  religijne, stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę osobom lub mieniu, lub zawierały słownictwo, które powszechnie uznane jest za obraźliwe i naruszające dobre obyczaje. Użytkownik zobowiązuje się nie wysyłać wiadomości SMS, które ze względu na swoją treść lub formę mogą narażać na potencjalne niebezpieczeństwo moralne lub które będą w swojej treści gorszące, a ponadto które zawierają treści pornograficzne lub rasistowskie.

19.  Użytkownik Serwisu oświadcza, że nie będzie wymagać i oczekiwać, od Organizatora oraz osób obsługujących Serwis przesłania swoich danych osobowych,  w tym numerów telefonów ani nie będzie wymagał i proponował osobistego spotkania. Tym samym Organizator zastrzega sobie możliwość kodowania fragmentów treści wiadomości SMS, które będą zawierały numery telefonów oraz informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe.

20.  Użytkownik ma prawo w każdym czasie bezpłatnie przerwać korzystanie z Serwisu lub rozpocząć korzystanie z niej na nowo, według własnego uznania.

21.  Użytkownik i Organizator oświadczają, iż za pośrednictwem Serwisu nie będą rozpowszechniać jakichkolwiek treści o bezprawnym charakterze.

 

§ 4

Postanowienia końcowe

1.    Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.

2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości SMS wysyłanych za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Organizator w żaden sposób nie weryfikuje treści wiadomości SMS przesyłanych przez Użytkowników, w szczególności prawdziwości danych zawartych w wiadomościach SMS

3.    Regulamin dostępny jest na stronie internetowej  www. mnop.pl w sposób umożliwiający pozyskanie przez Użytkownika i odtwarzania treści Regulaminu oraz w siedzibie Organizatora. Polityka prywatności Organizatora dostępna jest na stronie internetowej www.mnop.pl w sposób umożliwiający pozyskanie przez Użytkownika i odtwarzanie treści oraz w siedzibie Organizatora.

4.    Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Serwisem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika i Organizatora, spór może zostać poddany rozstrzygnięciu w drodze pozasądowej, w szczególności sprawa może zostać skierowana do stałego polubownego sądu konsumenckiego, uzgodnionego przez strony sporu.

5.    Reklamacje dotyczące Serwisu należy przesyłać pocztą za pośrednictwem listu poleconego na adres Organizatora, wskazany w niniejszym Regulaminie. Aby Reklamacja została rozpatrzona musi zawierać następujące elementy:imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, zwrotny adres korespondencyjny, określenie przedmiotu reklamacji, podpis reklamującego.

6.    Reklamacje Użytkowników dotyczące Serwisu będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania. Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Organizatora o sposobie załatwienia Reklamacji, w ten sam sposób, w który nastąpiło złożenie przez Użytkownika Reklamacji.

7.    Szczegółowe informacje dotyczące działania Serwisu można uzyskać listownie, kierując swoje pytania lub wątpliwości na adres Organizatora:
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
W liście powinny znajdować się następujące informacje: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, zwrotny adres korespondencyjny, treść danego problemu; pytania dotyczące działania Serwisu; kwestie, które chcieliby Państwo wyjaśnić.

 

 

REGULAMIN
Serwisu „Połączenia głosowe TELE FLIRT”

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) są podstawą do prowadzenia przez Organizatora Serwisu będącego dodatkowym świadczeniem do usługi telekomunikacyjnej stanowiącej usługę o podwyższonej opłacie, realizowanej przez operatorów telekomunikacyjnych, polegającej na prowadzeniu rozmów o tematyce towarzyskiej za pomocą połączenia telefonicznego z numerem Premium Calls / IVR, w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, (zwanego dalej „Serwisem”).
 2. Serwis obsługiwany jest przez Organizatora tj. Com Mobile Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000718138 (zwana dalej „Organizatorem”), strona internetowa: www.commobile.pl. Serwis prowadzony przez Organizatora stanowi dodatkowe świadczenie do usługi telekomunikacyjnej o podwyższonej opłacie realizowanej przez operatorów telefonii komórkowych na rzecz osób korzystających z Serwisu („Użytkownik”). Organizator nie świadczy na rzecz Użytkowników żadnych usług i nie pobiera z tego tytułu od Użytkowników żadnych opłat. Opłaty za korzystanie z Serwisu za pomocą wiadomości SMS Premium Rate jako dodatkowego świadczenia do usługi telekomunikacyjnej o podwyższonej opłacie realizowanej przez operatorów telefonii komórkowej pobierane są wyłącznie przez operatorów telefonii komórkowych, jako dostawców usługi telekomunikacyjnej o podwyższonej opłacie.
 3. Serwis prowadzony jest na terenie Polski.
 4. Użytkownik zobowiązany jest przed przystąpieniem skorzystania z Serwisu do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Użytkownik korzystający z Serwisu wyraża zgodę na zastosowanie postanowień Regulaminu. Użytkownik zobowiązany jest przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu do zapoznania się z Polityką Prywatności Organizatora.
 5. Użytkownik, który przystępuje do korzystania z Serwisu i wykonuje połączenie na numer IVR przyjmuje do wiadomości,  akceptuje i zatwierdza warunki niniejszego Regulaminu, w ramach czego Użytkownik wyraża w szczególności zgodę na dostarczanie przez Organizatora treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy z tej przyczyny, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczyna się za wyraźną zgodą konsumenta przed  upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Organizator informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta termin odstąpienia od umowy przy umowach zawieranych na odległość wynosi 14 dni, poza ustawowymi wyjątkami jak ma to miejsce w przypadku niniejszego Serwisu.
 7. W ramach zatwierdzenia niniejszego Regulaminu, co następuje w sposób opisany w § 1 ust. 5, Użytkownik oświadcza, iż:

a)    Zdaje sobie sprawę, że rozpoczęcie korzystania z Serwisu pociąga za sobą obowiązek zapłaty,

b)    Wyraża zgodę na rozpoczęcie korzystania z Serwisu przed upływem terminu na odstąpienie od umowy,

c)    Jest świadomy utraty prawa do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia korzystania z serwisu,

d)    Potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu.

8.    Serwis przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Użytkownikiem Serwisu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telekomunikacyjnego.

9.    Osobom niepełnoletnim, poniżej 18 roku życia zabrania się korzystania z Serwisu. Przystąpienie do korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest dobrowolne.

10.  W celu ochrony osób niepełnoletnich przed treściami dla osób dorosłych Organizator informuje o konieczności zablokowania numeru będącego w posiadaniu osoby niepełnoletniej na numery Premium Calls / IVR.

11.  Jednorazowy czas połączenia z Serwisem za pośrednictwem numerów IVR –  *7X XX XX wynosi maksymalnie do 30 minut, a za pośrednictwem na numerów Premium Calls 0-708 XXX XXX wynosi maksymalnie do 30 minut. Po upływie tego czasu Użytkownik zostaje automatycznie rozłączony z Serwisem. Aby kontynuować korzystanie z Serwisu należy dokonać ponownego połączenia z numerem Premium Calls / IVR, zgodnie  z § 2 ust. 4 Regulaminu. Na długość połączenia z Serwisem składa się czas od połączenia z Serwisem, w tym wybór dostępnych opcji Serwisu.

12.  Użytkownik ma prawo bez żadnych dodatkowych opłat i wymogów, w każdym czasie przerwać korzystanie z Serwisu, w tym zrezygnować z prenumeraty, lub rozpocząć korzystanie z niego na nowo. Aby wycofać się z korzystania z Serwisu, w tym z prenumeraty należy wysłać bezpłatną wiadomość SMS o treści „KONIEC” na bezpłatny numer 8091. Możliwość korzystania z Serwisu zostanie wyłączona w przeciągu 48 godzin (w weekendy, święta i dni wolne od pracy zostanie wyłączona pierwszego dnia roboczego). Wysłanie wiadomości spowoduje zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu do momentu ponownego przystąpienia przez Użytkownika do korzystania z Serwisu.

13.  Użytkownik zobowiązany jest korzystać z telefonu bez wiedzy i zgody właściciela numeru telefonu.

14.  Numer telefonu Użytkownika zostaje zamieszczony przez Organizatora w jego systemie komputerowym, na co Użytkownik wyraża przy niniejszym zgodę na potrzeby korzystania z Serwisu. Użytkownik pozostaje dla Organizatora anonimowy, identyfikowany jest wyłącznie poprzez numer telefonu.

§ 2

Przetwarzanie danych

1.    Administratorem danych osobowych uczestników serwisu jest Organizator:

Com Mobile Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000718138, NIP: 5252739084.

2.    Dane osobowe, będące przedmiotem przetwarzania obejmują:

a)    numer telefonu,

b)    dane osobowe podane przez osobę, której dane dotyczą w trakcie lub związku z realizacją serwisu przez Administratora (o ile wynika to ze specyfiki serwisu), w tym: imię, nazwisko, pseudonim, miejscowość zamieszkania, wiek, płeć,

c)    dane osobowe wskazane w treści reklamacji:

-        imię i nazwisko;

-        adres zamieszkania / adres korespondencyjny,

-        adres email,

-        inne, wskazane przez nadawcę reklamacji.

3.    Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie:

a)    § 6 ust. 1 pkt b) RODO – w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy, przy czym pod pojęciem umowy winien być rozumiany regulamin serwisu,

b)    § 6 ust. 1 pkt f) RODO – w zakresie w jakim dotyczy to uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, przy czym za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie należy uznać przetwarzanie danych osobowych do celów:

-        marketingu bezpośredniego (promocji) usług Administratora,

-        po wykonaniu umowy (zrealizowaniu treści serwisu) archiwizowanie dla celów dowodowych (w tym rozliczeniowych) danych przetwarzanych uprzednio na podstawie pkt a) powyżej.

Pod pojęciem „RODO” należy rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO).

4.    Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a)    przyjęcia zgłoszenia do udziału w serwisie, aktywacji i świadczenia tego serwisu oraz przekazywania informacji o usługach telekomunikacyjnych / o dodatkowych świadczeniach do usługi telekomunikacyjnej / o usługach świadczonych drogą elektroniczną – będących przedmiotem serwisu (umowy),

b)    wyjaśnienia / rozpoznania ewentualnej reklamacji lub skargi,

c)    dokonywania lub weryfikacji prawidłowości rozliczeń z tytułu skorzystania z serwisu,

d)    udzielania wyjaśnień uprawnionym organom, w szczególności Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Dane osobowe przetwarzane będą także w celu:

e)    marketingu własnych usług Administratora, tj. informowania uczestników serwisu o nowych serwisach, których organizatorem jest / będzie Administrator,

f)     archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych, w tym rozliczeniowych.

5.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6.    Odbiorcami Pani/Pana danych, udostępnianych w trybie powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w RODO, mogą być agregatorzy usług telekomunikacyjnych (podmioty biorące udział w obsłudze technicznej świadczenia usługi) jak również operatorzy telekomunikacyjni – odnośnie obsługi technicznej procesu aktywacji i świadczenia usług, dokonywania lub weryfikacji prawidłowości rozliczeń z użytkownikami serwisu oraz celu wsparcia Administratora przy wyjaśnianiu reklamacji i skarg składanych przez osoby korzystające z serwisu.

7.    Dane osobowe – w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt a) – przetwarzane będą przez okres uczestniczenia Pani/Pana w serwisie oraz rozpoznania ewentualnych reklamacji.

Dane osobowe – w zakresie dotyczącym marketingu bezpośredniego (promocji) usług Administratora, o którym mowa w ust. 3 lit. b) podpunkt pierwszy  – przetwarzane będą przez okres pięciu (5) lat od daty ich pozyskania przez Administratora lub od daty, w której nastąpił ostatni kontakt z Administratorem ze strony osoby, której dane osobowe dotyczą.

Dane osobowe – w zakresie dotyczącym archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych, w tym weryfikacji poprawności rozliczeń, o którym mowa w ust. 3 lit. b) podpunkt drugi – przetwarzane będą do czasu upływu okresu ustawowego przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji serwisu.

8.    Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do jej własnych danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do przeniesienia danych.

9.    W przypadku uznania przez uprawnionego, iż przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych uniemożliwi – w zależności od okoliczności – przyjęcie zgłoszenia do serwisu, realizację (dostarczenie) treści serwisu lub rozpoznanie / wyjaśnienie reklamacji lub skargi.

11.  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem: rodo@commobile.pl

§ 3
Korzystanie z Serwisu

1.    Celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom wzięcia udziału w rozmowie o tematyce towarzyskiej za pomocą wykonania połączenia telefonicznego z numerem Premium Calls / IVR stanowiącego dodatkowe świadczenie do usługi telekomunikacyjnej o podwyższonej opłacie realizowanej przez operatorów telekomunikacyjnych.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator to: w przypadku numerów Premium Calls 0-708 XXX XXX posiadanie aktywnej karty sim w sieci operatora telefonii komórkowej działającego na terytorium Polski lub posiadanie aktywnego abonamentu  telefonii stacjonarnej w przypadku numerów.
 2. Serwis jest dostępny w sieciach polskich operatorów komórkowych (T-Mobile, Plus, Orange, Play), zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym) oraz telefonii stacjonarnej.
 3. Użytkownik, który chce rozpocząć rozmowę w ramach Serwisu wykonuje połączenie na jeden z numerów telefonu Premium Calls podany w treści materiałów reklamowych dotyczących Serwisu.
 4. Opłata za każdą rozpoczętą minutę połączenia z numerem Premium Calls / IVR wynosi:

-        708-708-089 – 4,00 zł netto / 4,92 zł z VAT brutto

i pobierana jest wyłącznie przez operatorów telekomunikacyjnych jako dostawców usługi telekomunikacyjnej o podwyższonej opłacie. Opłaty pobierane są w drodze obciążenia rachunku telefonicznego Użytkownika (w przypadku telefonu na abonament) albo potrącenia opłat z konta Użytkownika (w przypadku telefonu na kartę prepaid).

6.    Do korzystania z Serwisu nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe pobierane przez operatorów telekomunikacyjnych.

7.    Wszelkie komunikaty (informacje) otrzymywane przez Użytkownika w ramach Serwisu mają formę niezobowiązujących rozmów na tematy towarzyskie, mogą być całkowicie fikcyjne i nie mają charakteru specjalistycznych porad. Nie stanowią też  żadnych deklaracji ani wiążących oświadczeń woli.

8.    Organizator podkreśla, że zarówno zdjęcia, nagrania video jak i opisy osób obsługujących Serwis podawane w reklamach, informacjach o  serwisach lub w trakcie prowadzonej rozmowy mogą być fikcyjne i mogą nie mieć odzwierciedlenia w rzeczywistości. Wszelkie publikowane lub rozpowszechniane w inny sposób w ramach Serwisu materiały reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu polskiego kodeksu prawa cywilnego.

9.    Serwis jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

10.  Użytkownik zobowiązuje się w trakcie połączenia z Serwisem nie używać sformułowań, które obrażałyby uczucia  religijne, stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę osobom lub mieniu, lub zawierały słownictwo, które powszechnie uznane jest za obraźliwe i naruszające dobre obyczaje. Użytkownik zobowiązuje się nie używać sformułować, które ze względu na swoją treść lub formę mogą narażać na potencjalne niebezpieczeństwo moralne lub które będą w swojej treści gorszące, a ponadto które zawierają treści pornograficzne lub rasistowskie.

11.  Użytkownik Serwisu oświadcza, że nie będzie wymagać i oczekiwać, od Organizatora oraz osób obsługujących Serwis przesłania swoich danych osobowych, w tym numerów telefonów ani nie będzie wymagał i proponował osobistego spotkania.

12.  Użytkownik ma prawo w każdym czasie bezpłatnie przerwać korzystanie z Serwisu lub rozpocząć korzystanie z niego na nowo, według własnego uznania.

13.  Użytkownik i Organizator oświadczają, iż za pośrednictwem Serwisu nie będą rozpowszechniać jakichkolwiek treści o bezprawnym charakterze.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości SMS wysyłanych za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Organizator w żaden sposób nie weryfikuje treści wiadomości SMS przesyłanych przez Użytkowników, w szczególności prawdziwości danych zawartych w wiadomościach SMS
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej  www. mnop.pl w sposób umożliwiający pozyskanie przez Użytkownika i odtwarzania treści Regulaminu oraz w siedzibie Organizatora. Polityka prywatności Organizatora dostępna jest na stronie internetowej www.mnop.pl w sposób umożliwiający pozyskanie przez Użytkownika i odtwarzanie treści oraz w siedzibie Organizatora.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Serwisem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika i Organizatora, spór może zostać poddany rozstrzygnięciu w drodze pozasądowej, w szczególności sprawa może zostać skierowana do stałego polubownego sądu konsumenckiego, uzgodnionego przez strony sporu.
 5. Reklamacje dotyczące Serwisu należy przesyłać pocztą za pośrednictwem listu poleconego na adres Organizatora, wskazany w niniejszym Regulaminie. Aby Reklamacja została rozpatrzona musi zawierać następujące elementy:

-        imię i nazwisko

-        numer telefonu kontaktowego

-        zwrotny adres korespondencyjny

-        określenie przedmiotu reklamacji

-        podpis reklamującego

6.    Reklamacje Użytkowników dotyczące Serwisu będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania. Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Organizatora o sposobie załatwienia Reklamacji, w ten sam sposób, w który nastąpiło złożenie przez Użytkownika Reklamacji.

7.    Szczegółowe informacje dotyczące działania Serwisu można uzyskać listownie, kierując swoje pytania lub wątpliwości na adres Organizatora:
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
W liście powinny znajdować się następujące informacje:

-        imię i nazwisko

-        numer telefonu kontaktowego

-        zwrotny adres korespondencyjny

-        treść danego problemu; pytania dotyczące działania Serwisu; kwestie, które chcieliby Państwo wyjaśnić.